Γιατί το διαλυμένο οξυγόνο (DO) στο στρώμα του ιζήματος είναι το κλειδί για υγιείς λίμνες και ταμιευτήρες νερού.

Πώς μεταφέρεται αποτελεσματικά το διαλυμένο οξυγόνο (DO) στο ίζημα με την τεχνολογία των νανοφυσαλίδων
Τα ιζήματα μπορεί να προέρχονται από διάφορες πηγές, όπως διαβρωμένο έδαφος, απορροή από κοντινές εκτάσεις και αποσυντιθέμενη φυτική και ζωική ύλη.

Πώς μεταφέρεται αποτελεσματικά το διαλυμένο οξυγόνο (DO) στο ίζημα με την τεχνολογία των νανοφυσαλίδων.

Το στρώμα ιζήματος σε μια λίμνη είναι το στρώμα οργανικών και ανόργανων υλικών που έχουν συσσωρευτεί στον πυθμένα της λίμνης με την πάροδο του χρόνου. Το στρώμα αυτό αποτελείται από ένα μείγμα ορυκτών, οργανικής ύλης και άλλων υλικών που έχουν κατακάτσει από τη στήλη του νερού στον πυθμένα της λίμνης.

Τα ιζήματα μπορεί να προέρχονται από διάφορες πηγές, όπως διαβρωμένο έδαφος, απορροή από κοντινές εκτάσεις και αποσυντιθέμενη φυτική και ζωική ύλη. Με την πάροδο του χρόνου, τα υλικά αυτά μπορούν να συσσωρευτούν στον πυθμένα της λίμνης, σχηματίζοντας ένα στρώμα ιζήματος που μπορεί να έχει πάχος αρκετών μέτρων σε ορισμένες λίμνες.

Το στρώμα ιζήματος μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία και την οικολογία της λίμνης. Μπορεί να παρέχει σημαντικό βιότοπο για βενθικούς οργανισμούς, όπως σκουλήκια, σαλιγκάρια και προνύμφες εντόμων, μπορεί να χρησιμεύσει ως πηγή θρεπτικών συστατικών για τα υδρόβια φυτά και άλλους οργανισμούς. Ωστόσο, το στρώμα ιζήματος μπορεί επίσης να χρησιμεύσει ως καταβόθρα για ρύπους, όπως βαρέα μέταλλα και οργανικούς ρύπους, οι οποίοι μπορούν να συσσωρευτούν με την πάροδο του χρόνου και ενδεχομένως να βλάψουν την υδρόβια ζωή και την ανθρώπινη υγεία. Σε ορισμένες συνθήκες, το στρώμα ιζήματος μπορεί να ανασυρθεί και να επηρεάσει αρνητικά την υγεία της λίμνης προκαλώντας θανάτους ψαριών. Το χαμηλό DO στο στρώμα ιζήματος οδηγεί σε ανθυγιεινές λίμνες που είναι πιο επιρρεπείς σε προβλήματα όπως η λάσπη, τα φύκια, οι δυσάρεστες οσμές, οι επιδημίες μυγών και η χαμηλή διαύγεια.

Το στρώμα ιζήματος μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία και την οικολογία της λίμνης.
Το χαμηλό DO στο στρώμα ιζήματος οδηγεί σε ανθυγιεινές λίμνες που είναι πιο επιρρεπείς σε προβλήματα όπως η λάσπη, τα φύκια, οι δυσάρεστες οσμές, οι επιδημίες μυγών και η χαμηλή διαύγεια.

Παράγοντες που επηρεάζουν το στρώμα ιζημάτων μιας λίμνης.

Η μελέτη του στρώματος ιζημάτων σε μια λίμνη μπορεί να παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για την ιστορία της λίμνης και του περιβάλλοντός της, καθώς και πληροφορίες για την παρούσα και τη μελλοντική υγεία της λίμνης. Δείγματα ιζήματος μπορούν να συλλεχθούν από τον πυθμένα της λίμνης και να αναλυθούν για να προσδιοριστεί η σύνθεση, η ηλικία και οι πιθανοί ρύποι. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να βοηθήσουν στην ενημέρωση για αποφάσεις διαχείρισης που αποσκοπούν στην προστασία και διατήρηση της λίμνης και του οικοσυστήματός της.

Η υγεία του στρώματος ιζημάτων μιας λίμνης μπορεί να επηρεαστεί από διάφορους παράγοντες:

Εισροή θρεπτικών συστατικών: Η ποσότητα και το είδος των θρεπτικών ουσιών που εισέρχονται στη λίμνη μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα και τη σύνθεση του στρώματος ιζήματος. Η υπερβολική εισροή θρεπτικών συστατικών, ιδίως αζώτου και φωσφόρου, μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη ανάπτυξη φυκιών και απόθεση οργανικής ύλης, η οποία μπορεί να μεταβάλει το στρώμα ιζήματος και να επηρεάσει την υγεία του.

Χημεία του νερού: Το pH, η θερμοκρασία και τα επίπεδα διαλυμένου οξυγόνου (DO) του νερού μπορούν επίσης να επηρεάσουν την υγεία του ιζηματογενούς στρώματος. Οι αλλαγές στη χημεία του νερού μπορούν να επηρεάσουν τις μικροβιακές κοινότητες που ζουν μέσα στο στρώμα ιζήματος, οι οποίες με τη σειρά τους μπορούν να επηρεάσουν τη σύνθεση και την υγεία του.

Ρυθμός ιζηματογένεσης: Ο ρυθμός με τον οποίο συσσωρεύονται ιζήματα στον πυθμένα της λίμνης μπορεί επίσης να επηρεάσει την υγεία του στρώματος ιζημάτων. Η ταχεία ιζηματογένεση μπορεί να θάψει και να προκαλέσει ασφυξία στους βενθικούς οργανισμούς, ενώ η αργή ιζηματογένεση μπορεί να οδηγήσει σε συσσώρευση οργανικής ύλης και ανοξικές συνθήκες εντός του στρώματος ιζήματος. Οι βενθικοί οργανισμοί είναι οργανισμοί που ζουν πάνω ή μέσα στο ίζημα στον πυθμένα μιας λίμνης και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο οικοσύστημα της λίμνης ανακυκλώνοντας τα θρεπτικά συστατικά, παρέχοντας τροφή για άλλους οργανισμούς και διατηρώντας την υγεία και τη λειτουργία του στρώματος του ιζήματος.

Χρήση γης: Η χρήση της γης στη λεκάνη απορροής που περιβάλλει τη λίμνη μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα και τη σύνθεση του στρώματος ιζήματος. Οι πρακτικές χρήσης γης που αυξάνουν τη διάβρωση, όπως η γεωργία ή η αποψίλωση των δασών, μπορούν να οδηγήσουν σε αυξημένη εισροή ιζήματος στη λίμνη, γεγονός που μπορεί να μεταβάλει το στρώμα ιζήματος και να επηρεάσει αρνητικά την υγεία του.

Ρύποι: Η παρουσία ρυπαντών, όπως βαρέα μέταλλα, φυτοφάρμακα και πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCB), μπορεί να επηρεάσει την υγεία του στρώματος ιζήματος. Οι ρύποι μπορούν να συσσωρευτούν στο στρώμα ιζήματος και να βλάψουν δυνητικά τους βενθικούς οργανισμούς και άλλη υδρόβια ζωή.

 

Συνολικά, η υγεία του ιζηματογενούς στρώματος μιας λίμνης επηρεάζεται από ένα πολύπλοκο σύνολο παραγόντων που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους με τρόπους που μπορεί να είναι δύσκολο να προβλεφθούν. Η κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν την υγεία των ιζημάτων μπορεί να βοηθήσει στην ενημέρωση των διαχειριστικών αποφάσεων που αποσκοπούν στην προστασία και διατήρηση της λίμνης και του οικοσυστήματός της

Το οξυγόνο είναι απαραίτητο στοιχείο για την υγεία του νερού και η διατήρηση επαρκούς διαθέσιμου οξυγόνου είναι θεμελιώδης προϋπόθεση για την υποστήριξη της υγιούς ζωής των υδρόβιων οργανισμών.
Σημαντικότερη παράμετρος ποιότητας του νερού είναι η ποσότητα του διαλυμένου οξυγόνου.

Εξασφάλιση υγιούς στρώματος ιζήματος με διαλυμένο οξυγόνο

Είναι σημαντικό να εισέρχεται διαλυμένο οξυγόνο στο στρώμα ιζήματος μιας λίμνης, επειδή υποστηρίζει την ανάπτυξη και την επιβίωση των βενθικών οργανισμών και άλλων υδρόβιων οργανισμών που ζουν μέσα στο στρώμα ιζήματος.

Το οξυγόνο είναι απαραίτητο για την αναπνοή των βενθικών οργανισμών, η οποία τους επιτρέπει να διασπούν την οργανική ύλη και να απελευθερώνουν θρεπτικά συστατικά πίσω στη στήλη του νερού. Χωρίς επαρκές οξυγόνο, το στρώμα ιζήματος μπορεί να γίνει ανοξικό ή υποξικό, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει χαμηλή ή ανύπαρκτη συγκέντρωση διαλυμένου οξυγόνου στο ίζημα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε συσσώρευση τοξικών ενώσεων, όπως το υδρόθειο (H2S), και σε αλλαγή των μικροβιακών κοινοτήτων που ζουν στο στρώμα του ιζήματος.

Το επίπεδο διαλυμένου οξυγόνου στο στρώμα ιζήματος επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, όπως το βάθος του στρώματος ιζήματος, ο ρυθμός ιζηματογένεσης, η εισροή θρεπτικών ουσιών στη λίμνη και η χημεία του νερού. Η υψηλή εισροή θρεπτικών συστατικών, για παράδειγμα, μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη ανάπτυξη φυκιών και σε εναπόθεση οργανικής ύλης στο στρώμα ιζήματος, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του οξυγόνου μέσω της μικροβιακής αποσύνθεσης.

Επομένως, η διοχέτευση οξυγόνου στο στρώμα ιζήματος μιας λίμνης είναι σημαντική για τη διατήρηση ενός υγιούς οικοσυστήματος και την προώθηση της ανάπτυξης και της επιβίωσης των βενθικών οργανισμών και άλλων υδρόβιων οργανισμών. Οι στρατηγικές διαχείρισης που αποσκοπούν στη βελτίωση των επιπέδων οξυγόνου στο στρώμα του ιζήματος μπορεί να περιλαμβάνουν τη μείωση της εισροής θρεπτικών ουσιών, την έγχυση νανοφυσαλίδων με μια γεννήτρια νανοφυσαλίδων και την προώθηση της ανάπτυξης της βυθισμένης υδρόβιας βλάστησης, η οποία μπορεί να απελευθερώσει οξυγόνο στο ίζημα μέσω των ριζών της.

Χρήση της τεχνολογίας νανοφυσαλίδων για την αποτελεσματική μεταφορά διαλυμένου οξυγόνου (DO) στο στρώμα ιζήματος.

Η τεχνολογία των νανοφυσαλίδων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά περισσότερου διαλυμένου οξυγόνου στο στρώμα ιζήματος μιας λίμνης με την παραγωγή και την παροχή πολύ μικρών φυσαλίδων οξυγόνου μέσα και σε όλη τη στήλη νερού. Αυτές οι φυσαλίδες είναι τόσο μικρές που έχουν ουδέτερη άνωση και παραμένουν αιωρούμενες στη στήλη νερού για μεγάλο χρονικό διάστημα, επιτρέποντας τη διάχυση του οξυγόνου στο στρώμα ιζήματος.

Νότιο άκρο της λίμνης Newport, Οχάιο, πριν (αριστερά) και μετά (δεξιά) επτά ημέρες επεξεργασίας με γεννήτρια νανοφυσαλίδων, 2019.

Τα παραδοσιακά συστήματα αερισμού, όπως οι διαχύτες αέρας ή οι μηχανικοί αεριστήρες, δημιουργούν μεγαλύτερες φυσαλίδες που ανεβαίνουν γρήγορα στην επιφάνεια του νερού και απελευθερώνουν οξυγόνο στην ατμόσφαιρα. Ενώ αυτά τα συστήματα μπορούν να βελτιώσουν τα επίπεδα οξυγόνου στη στήλη του νερού σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν φτάνουν αποτελεσματικά στο στρώμα του ιζήματος, όπου το οξυγόνο είναι συχνά περιορισμένο.                   Η τεχνολογία νανοφυσαλίδων της Moleaer έχει επικυρωθεί ανεξάρτητα ότι έχει απόδοση μεταφοράς οξυγόνου πάνω από 85% OTE (Oxygen Transfer Efficiency), ενώ πολλά συμβατικά συστήματα αερισμού έχουν μόνο 1-40% OTE, ανάλογα με την τεχνολογία.

Με τη διοχέτευση περισσότερου οξυγόνου στο στρώμα του ιζήματος με τη χρήση της τεχνολογίας νανοφυσαλίδων, οι μικροβιακές κοινότητες που ζουν μέσα στο ίζημα μπορούν να ευδοκιμήσουν, προωθώντας τη διάσπαση της οργανικής ύλης και την ανακύκλωση των θρεπτικών συστατικών. Αυτό μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας και της διαύγειας των υδάτων, μειώνοντας το θρεπτικό φορτίο και προωθώντας ένα υγιές οικοσύστημα στη λίμνη. Επιπλέον, η προώθηση ενός υγιούς στρώματος ιζήματος μπορεί επίσης να συμβάλει στον μετριασμό των επιπτώσεων των επιβλαβών ανθίσεων των φυκών και στη βελτίωση του ενδιαιτήματος για τους βενθικούς οργανισμούς και άλλους υδρόβιους οργανισμούς.

 

Η γεννήτρια Moleaer Clear Nanobubble Generator έχει σχεδιαστεί για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού, σε κάθε γλυκό ή θαλασσινό υδάτινο όγκο.
Η πατενταρισμένη τεχνολογία Moleaer στη γεννήτρια Clear Nanobubble είναι μια εξαιρετικά αποδοτική τεχνολογία έγχυσης αερίου που μετατρέπει το καθαρό οξυγόνο σε νανοφυσαλίδες και επιτυγχάνοντας νερό υπερκορεσμένο με διαλυμένο οξυγόνο.

Η Moleaer προσφέρει γεννήτριες νανοφυσαλίδων εμπορικής ποιότητας που είναι εύκολο να εγκατασταθούν και να συντηρηθούν σε οποιοδήποτε μέγεθος υδάτινου σώματος. Οι γεννήτριες νανοφυσαλίδων Kingfisher και Clear σχεδιάστηκαν ειδικά για λίμνες και ταμιευτήρες νερού για να στοχεύουν στις βασικές αιτίες των κοινών προβλημάτων των λιμνών. Μάθετε περισσότερα για τα προϊόντα μας.