Αγροκαλλιέργειες & Υδροπονία

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΩΦΕΛΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Εφαρμογές

Η τεχνολογία των νανοφυσαλίδων της Moleaer, USA μπορεί να εφαρμοστεί στις ακόλουθες εφαρμογές άρδευσης:

  • Δεξαμενής αποθήκευσης νερού ή ταμιευτήρα νερού
  • Πότισμα με σταγόνες
  • Υδροπονία τύπου DFT / NFT

Ανεξάρτητα από τη μέθοδο άρδευσης, αρδεύοντας με νερό υπεροκορεσμένο με οξυγόνο, βελτιώνεται η υγεία του ριζικού συστήματος των φυτών, μεγιστοποιείται η πρόσληψη οξυγόνου και θρεπτικών από τα φυτά και καταστέλλονται οι ασθένειες των ριζών από παθογόνα μικρόβια.

Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι η εντυπωσιακή αύξηση της παραγωγής και της ετήσιας σοδειάς.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΩΦΕΛΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ γεννήτρια νανοφυσαλίδων

Επίδραση του οξυγόνου στο νερό άρδευσης

Η ποιότητα του νερού είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες για την καλλιέργεια και έχει σημαντικό αντίκτυπο στην υγεία και την παραγωγή των φυτών. Μία από τις πιο σημαντικές παραμέτρους στην ποιότητα του νερού είναι η ποσότητα του διαλυμένου οξυγόνου στο νερό. Το οξυγόνο είναι απαραίτητο στοιχείο για την ανάπτυξη των φυτών και η διατήρηση επαρκούς διαθέσιμου οξυγόνου στο νερό άρδευσης είναι θεμελιώδης προϋπόθεση για την υποστήριξη της υγιούς ανάπτυξης των φυτών και την πρόληψη ασθενειών.

Ο υπερκορεσμός του νερού με οξυγόνο και η αύξηση των επιπέδων οξυγόνου στη ζώνη της ρίζας, βελτιώνει την ποιότητα του νερού, την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών και την ανάπτυξη των ριζών, καταπολεμά τις ασθένειες των ριζών και επιτυγχάνει την εκτόπιση των αναερόβιων μικροοργανισμών, καθιστώντας έτσι το φυτό, πιο παραγωγικό και πιο ανθεκτικό στις περιβαλλοντικές καταπονήσεις.

Οφέλη στην αγροτική παραγωγή από τη χρήση της τεχνολογίας νανοφυσαλίδων

Οι νανοφυσαλίδες, προσφέρουν τα παρακάτω οφέλη στην ποιότητα του νερού και των συνθηκών καλλιέργειας:

Τα υψηλότερα επίπεδα διαλυμένου οξυγόνου οδηγούν σε καλύτερο ριζικό σύστημα και ευνοϊκότερες μικροβιολογικές συνθήκες του εδάφους. Με τη σειρά τους αυτά, οδηγούν σε πιο αποτελεσματική πρόσληψη νερού και θρεπτικών συστατικών και κατά συνέπεια σε καρπούς καλύτερης ποιότητας και μεγαλύτερες αποδόσεις.

Το ηλεκτρικό φορτίο των νανοφυσαλίδων, μειώνει την επιφανειακή τάση του νερού, γεγονός που βελτιώνει τη διήθηση και διείσδυση του νερού βαθύτερα μέσα στο έδαφος, μεταφέροντας μαζί του οξυγόνο και θρεπτικά στοιχεία.

Ειδικά σε εδάφη που χαρακτηρίζονται από υψηλή αλατότητα και άρα δεν είναι ιδιαίτερα αποδοτικά, η χρήση νερού άρδευσης εμπλουτισμένο με οξυγόνο, βοηθάει στην διείσδυση του νερού σε μεγαλύτερη βάθος και τη μεταφορά ιχνοστοιχείων ακόμη και κατώτερο μέρος του ριζικού συστήματος. Το ηλεκτρικό φορτίο των νανοφυσαλίδων προάγει την συσσωμάτωση των μορίων του εδάφους έτσι ώστε να σχηματίσουν μεγαλύτερους θρόμβους, και άρα περισσότερους και μεγαλύτερους πόρους μέσα στο έδαφος. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται η συμπίεση του εδάφους (ενδεικτικά 20%), αυξάνεται η φυσική οξυγόνωση του και διευκολύνεται η απορροφητικότητα του νερού, όλοι επωφελείς παράγοντες για την αύξηση της παραγωγής.

Οι νανοφυσαλίδες στο αρδευτικό σύστημα μειώνουν το βιοφίλμ εντός αυτού. Αυτό οδηγεί σε λιγότερους φραγμένους σταλάκτες, επομένως καλύτερη άρδευση. Μειώνουν επίσης τα παθογόνα μικρόβια εντός του αρδευτικού, γεγονός που οδηγεί σε μικρότερες απώλειες στην παραγωγή της σοδειάς.

Διαθέσιμα μοντέλα

neo γεννήτρια νανοφυσαλίδων

NEO - Moleaer Nanobubble Generator

Η γεννήτρια Moleaer Neo Nanobubble Generator έχει σχεδιαστεί για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού και τη βελτίωση της παραγωγής τροφίμων σε θερμοκήπια και καλλιέργειες. Το όλο σύστημα Neo μπορεί εύκολα να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε υφιστάμενο σύστημα άρδευσης ή επεξεργασίας νερού.

NEXUS γεννήτρια νανοφυσαλίδων

NEXUS - Moleaer Nanobubble Generator

Η γεννήτρια Moleaer Nexus Nanobubble Generator απευθύνεται για εφαρμογή σε νερό είτε γλυκό είτε θαλασσινό καθώς και σε υγρά απόβλητα. Το Nexus δεν διαθέτει δική του αντλία ανακυκλοφορίας αλλά είναι σχεδιασμένο για να εγκατασταθεί και να ενσωματωθεί εύκολα σε οποιοδήποτε νέα ή υφιστάμενη  γραμμή ανακυκλοφορίας που διαθέτει ήδη αντλία.