ΜΟΝΤΕΛΑ-ΠΡΟΪΟΝΤΑ
MOLEAER NANOBUBBLE GENERATORS
Γεννήτρια νανοφυσαλίδων

NEO

ΕΛΕΓΧΟΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΒΙΟΦΙΜ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΝΑΝΟΦΥΣΑΛΙΔΩΝ)
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΩΦΕΛΗ ΣΤΗΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ γεννήτρια νανοφισαλίδων

Αγροκαλλιέργειες & Υδροπονία
Ιχθυοκαλλιέργειες

XTB

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΑΝΟΦΥΣΑΛΙΔΩΝ
Διεργασίες διαχωρισμού μέσω επίπλευσης με υποβοήθηση αέρα

Επεξεργασία υγρών αποβλήτων
Διαδικασίες διαχωρισμού

Λίμνες & Ταμιευτήρες νερού γεννήτρια νανοφυσαλίδων
Λιμάνια και Μαρίνες σκαφών γεννήτρια νανοφυσαλίδων

Λίμνες & Ταμιευτήρες νερού
Λιμάνια & Μαρίνες σκαφών

ΕΛΕΓΧΟΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΒΙΟΦΙΜ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΝΑΝΟΦΥΣΑΛΙΔΩΝ)
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΑΝΟΦΥΣΑΛΙΔΩΝ

Αγροκαλλιέργειες & Επεξεργασία υγρών αποβλήτων