Λιμάνια και Μαρίνες σκαφών

Εφαρμογές

Η τεχνολογία των νανοφυσαλίδων της Moleaer, USA μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε κλειστό θαλάσσιο περιβάλλον, λιμάνι ή μαρίνα σκαφών. Μέσω της οξυγόνωσης και οξείδωσης, αποτρέπεται η δημιουργία αλγών, με συνέπεια τα ελλιμενισμένα σκάφη να διατηρούνται καθαρά από γλίτσα και τραγάνα. Επιπλεόν επιτυγχάνεται η καταστολή των δυσάρεστων οσμών και η αποκατάσταση και διατήρηση του θαλάσσιου οικοσυστήματος, ακόμη και σε ρηχά, θερμά ή ιδιαίτερα επιβαρυμένα νερά.

Οφέλη από την εφαρμογή της τεχνολογίας νανοφυσαλίδων
Οφέλη από την εφαρμογή της τεχνολογίας νανοφυσαλίδων

Επίδραση του οξυγόνου στο νερό

Η σημαντικότερη παράμετρος ποιότητας του νερού είναι η ποσότητα του διαλυμένου οξυγόνου. Το οξυγόνο είναι απαραίτητο στοιχείο για την υγεία του νερού και η διατήρηση επαρκούς διαθέσιμου οξυγόνου είναι θεμελιώδης προϋπόθεση για την υποστήριξη της υγιούς ζωής των υδρόβιων οργανισμών.

Οφέλη από την εφαρμογή της τεχνολογίας νανοφυσαλίδων

Μέσω της οξυγόνωσης του νερού και της ήπιας οξειδωτικής τους δράσης, οι νανοφυσαλίδες προσφέρουν τα παρακάτω οφέλη στην ποιότητα του νερού και του θαλάσσιου οικοσυστήματος:

  • Αύξηση των συγκεντρώσεων διαλυμένου οξυγόνου του νερού
  • Καταπολέμηση αλγών
  • Βελτίωση της διαύγειας του νερού
  • Καταπολέμηση οσμών σε κλειστές μαρίνες σκαφών και λιμάνια
  • Η επίδραση του “airscouring”, διατηρεί καθαρά τα ύφαλα των σκαφών, αποτρέποντας την επικόλληση των μικροοργανισμών («γλίτσα και τραγάνα»).
  • Μείωση φαινομένων ευτροφισμού
Οφέλη από την εφαρμογή της τεχνολογίας νανοφυσαλίδων

Διαθέσιμα μοντέλα

CLEAR γεννήτρια νανοφυσαλίδων

CLEAR - Moleaer Nanobubble Generator

Η γεννήτρια Moleaer Clear Nanobubble Generator έχει σχεδιαστεί για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού, σε κάθε γλυκό ή θαλασσινό υδάτινο όγκο.