Ιχθυοκαλλιέργειες

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΣΤΗΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Εφαρμογές

Η τεχνολογία των νανοφυσαλίδων της Moleaer, USA μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε χερσαίο ιχθυογεννητικό σταθμό παραγωγής ιχθυδίων και σε όλη την παραγωγική διαδικασία, από την αύξηση και προπάχυνση των ιχθυδίων έως και την παραγωγή πλαγκτόν για την τροφή τους.

Επίδραση του οξυγόνου στο νερό της ιχθυοκαλλιέργειας

Η ποιότητα του νερού είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες για την ιχθυοκαλλιέργεια και έχει σημαντικό αντίκτυπο στην παραγωγή των ιχθυδίων. Η πιο σημαντική παράμετρος ποιότητας του νερού, είναι η ποσότητα του διαλυμένου οξυγόνου σε αυτό. Η διατήρηση επαρκούς ποσότητας διαλυμένου οξυγόνου στο νερό, είναι θεμελιώδης προϋπόθεση για την υποστήριξη της υγιούς ανάπτυξης των ιχθυδίων και για την πρόληψη ασθενειών.

Ανεξάρτητα από τη μέθοδο αναπαραγωγής, η αύξηση των επιπέδων οξυγόνου του νερού (έως και κορεσμό), βελτιώνει την ποιότητα του νερού, την υγεία και την ανάπτυξη των ιχθυδίων, αυξάνει την απορρόφηση θρεπτικών συστατικών, καταπολεμά τις ασθένειες των ιχθυδίων και μειώνει την θνησιμότητα.

Επίδραση του οξυγόνου στο νερό της ιχθυοκαλλιέργειας

Συμβατικός τρόπος αερισμού VS αερισμός με νανοφυσαλίδες

Μια μονάδα ιχθυογεννητικής παραγωγής, απαιτεί ειδικές συνθήκες για την επιβίωση των  παραγόμενων ιχθυδίων. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, στις δεξαμενές γόνου γίνεται τεχνητός αερισμός για τη διατήρηση επαρκούς ποσότητας διαλυμένου οξυγόνου. Μέχρι σήμερα, ο αερισμός επιτυγχάνεται με τη λειτουργία αεροσυμπιεστή (το γνωστό κομπρεσέρ) το οποίο παρέχει ατμοσφαιρικό αέρα με τη μορφή μικρών φυσαλίδων στον πυθμένα των δεξαμενών. Η παραδοσιακή αυτή μέθοδος αερισμού, αφενός είναι ενεργειακά ελάχιστα αποδοτική (καθώς μόλις το 1-5% του παρεχόμενου αέρα καταλήγει ως διαλυμένο οξυγόνο στο νερό) και αφετέρου, το πολύ μεγάλο μέγεθος των φυσαλίδων σε σχέση με το μέγεθος του γόνου, ταλαιπωρεί τα ιχθύδια με διαρκείς συγκρούσεις, υποβάλλοντας τα σε μεγάλο στρες.

Αντίθετα, η οξυγόνωση του νερού μέσω νανοφυσαλίδων, ενεργειακά αποδίδει τη μεγαλύτερη δυνατή μεταφορά οξυγόνου από κάθε άλλη τεχνολογία της αγοράς, καθώς ο μετρούμενος ρυθμός μεταφοράς οξυγόνου, από την αέρια στην υγρή φάση, φτάνει το 85%. Επιπρόσθετα, το μέγεθος των νανοφυσαλίδων είναι τόσο μικρό που η παρουσία τους δεν γίνεται καν αντιληπτή από το γόνο.

Η εγκατάσταση της γεννήτριας νανοφυσαλίδων Moleaer στο σύστημα ανακυκλοφορίας θαλασσινού νερού των δεξαμενών παραγωγής και εκτροφής, προσφέρει τα παρακάτω οφέλη στην ποιότητα του νερού και των συνθηκών ιχθυοκαλλιέργειας:

  • Μεγιστοποίηση της πρόσληψης οξυγόνου και θρεπτικών από τα ιχθύδια.
  • Καταστολή των παθογόνων μικρόβιων εντός του συστήματος δεξαμενών – σωληνώσεων, γεγονός που οδηγεί σε μείωση θνησιμότητας και μικρότερες απώλειες στην παραγωγή.
  • Μείωση της ανάπτυξης βιοφίλμ εντός του συστήματος ανακυκλοφορίας του νερού.
  • Μείωση της χρήσης ενισχυτικών, φαρμάκων και χημικών απολυμαντικών.
  • Αποφυγή ταλαιπωρίας του γόνου και δημιουργίας στρες από τις μεγάλες φυσαλίδες αέρα.
  • Αύξηση παραγωγής της ζωντανής τροφής (φυτοπλαγκτού –ζωοπλαγκτού)

Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι η εντυπωσιακή αύξηση της ιχθυοπαραγωγικής δυναμικότητας του σταθμού, και υγιέστερα ψάρια.

Διαθέσιμα μοντέλα

neo γεννήτρια νανοφυσαλίδων

NEO - Moleaer Nanobubble Generator

Η γεννήτρια Moleaer Neo Nanobubble Generator έχει σχεδιαστεί για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού και τη βελτίωση της παραγωγής τροφίμων σε θερμοκήπια και καλλιέργειες. Το όλο σύστημα Neo μπορεί εύκολα να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε υφιστάμενο σύστημα άρδευσης ή επεξεργασίας νερού.