Επεξεργασία υγρών αποβλήτων

Εφαρμογές

Η τεχνολογία των νανοφυσαλίδων της Moleaer, USA βρίσκει εφαρμογή στις ακόλουθες διεργασίες επεξεργασίας υγρών και υγρών αποβλήτων:

  • Δεξαμενές αερισμού σε εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας υγρών αποβλήτων
  • Συστήματα επίπλευσης λιπών, ελαίων και στερεών, τύπου DAF
  • Έλεγχος και περιορισμός οσμών, αναερόβιων συνθηκών και δημιουργίας H2S
  • Έγχυση CO2 ή άλλου αερίου σε κάθε υγρό

Bιολογική επεξεργασία υγρών αποβλήτων

H χρήση της τεχνολογίας νανοφυσαλίδων Moleaer προσφέρει σημαντικά οφέλη στις εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας υγρών αποβλήτων:

  • Αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας BOD, COD καθώς και της βιολογικής νιτροποίησης της εγκατάστασης.
  • Αύξηση του ποσοστού του εύκολα βιοαποδομήσιμου BOD/COD(readilybiodegradableBOD/COD), μέσω της διάσπασης των σύνθετων οργανικών ενώσεων (όπως π.χ τα τασιενεργά) σε απλούστερα οργανικά μόρια, τα οποία μεταβολίζονται ευκολότερα από τους μικροοργανισμούς της ενεργού ιλύος.
  • Ρυθμός μεταφοράς οξυγόνου από την αέρια στην υγρή φάση άνω του 85%. Χρήση ως αποκλειστική τεχνολογία αερισμού ή επικουρικά σε ένα υφιστάμενοσύστημα αερισμού.
  • Ικανότητα διείσδυσης στο βαθύτερο στρώμα των βιολογικών κροκίδων ή του βιοφίλμ, παρέχοντας άφθονο διαλυμένο οξυγόνο και επιτρέποντας τη ανάπτυξη υγιούς αερόβιας βιομάζας. Τα υψηλότερα επίπεδα διαλυμένου οξυγόνου οδηγούν σε ευνοϊκότερες μικροβιολογικές συνθήκες και καλύτερης ποιότητας εκροή.
  • Αύξηση της απόδοσης των συμβατικών συστημάτων αερισμού, μέσω της διάσπασης των επιβαρυντικών τασιενεργών ουσιών των λυμάτων, και αύξησης του συντελεστή alpha.
  • Μείωση λειτουργικού κόστουςτης εγκατάστασης για ηλεκτρική ενέργεια, χημικά πρόσθετα και εργατοώρες.

Διεργασίες διαχωρισμού μεσω επίπλευσης με υποβοήθηση αέρα (DAF)

Η ιδιότητα της μη συσσωμάτωσης και της διατήρησης της ακεραιότητας των νανοφυσαλίδων σε συνδυασμό με τη μεγάλη τους συγκέντρωση στο υγρό, αυξάνουν σημαντικά τις πιθανότητες σύγκρουσης των νανοφυσαλίδων με τα αιωρούμενα και κολλοειδή σωματίδια των υγρών αποβλήτων. Η ουδέτερη πλευστότητά των νανοφυσαλίδων, η μεγάλη σχέση της επιφάνειας τους προς τον όγκο τους, η υδρόφοβη φύση τους και το ισχυρό αρνητικό επιφανειακό φορτίο τους, προσκολλούν τις νανοφυσαλίδες σε λίπη και έλαια, στις επιφανειοδραστικές ουσίες, σε κολλοειδή και στερεά συστατικά των υγρών αποβλήτων. Έτσι, καθώς ολοένα και περισσότερες νανοφυσαλίδες προσκολλώνται και περιβάλλουν τα ρυπαντικά συστατικά, αυτά διαχωρίζονται από τα υγρά απόβλητα, επιτρέποντάς την εύκολη αφαίρεση τους, μέσω επίπλευσης ή διήθησης. Κατά συνέπεια, βελτιώνεται θεαματικά η απόδοση του διαχωρισμού κατά τις διεργασίες επίπλευσης και διαχωρίζονται περισσότερες επιπλέοντες ουσίες, από ότι με τις μέχρι σήμερα συμβατικές μεθόδους.

Το αρνητικό επιφανειακό φορτίο των νανοφυσαλίδων και το υψηλό «ζ-δυναμικό», περιορίζει τη συσσωμάτωση των φυσαλίδων αέρα κατά την άνοδο τους, διασφαλίζοντας ότι παραμένουν διαχωρισμένες και αυτόνομες στο υγρό. Με τον τρόπο αυτό, σε συνδυασμό με την υψηλή συγκέντρωση νανοφυσαλίδων που εκχέονται στα λύματα, αυξάνει την πιθανότητα σύγκρουσης με τα αιωρούμενα επιπλέοντα στερεά των αποβλήτων και βελτιώνει την απόδοση της επίπλευσης.

Η διαδικασία επίπλευσης συχνά εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα κροκιδωτικά και θρομβωτικά  χημικά που χρησιμοποιούνται για τη μεγιστοποίηση του ρυθμού σύγκρουσης των σωματιδίων και την παραγωγή φλόκων. Το σύστημα Moleaer βελτιώνει αυτή τη διαδικασία δημιουργώντας πάνω από ένα δισεκατομμύριο νανοφυσαλίδες ανά ml.

Η μεγάλη συγκέντρωση των νανοφυσαλίδων, σε συνδυασμό με το ισχυρό επιφανειακό τους φορτίο, αυξάνει τους ρυθμούς σύγκρουσης και ενισχύει τον σχηματισμό κροκίδωσης. Το καθαρό αποτέλεσμα είναι η μείωση της ποσότητας των χημικών που χρειάζονται για να επιτευχθεί επίπλευση.

Ο ρυθμός έγχυσης του αερίου μέσω της γεννήτριας νανοφυσαλίδων Moleaer είναι ρυθμιζόμενος, επιτρέποντας στους χειριστές να ελέγχουν το μέγεθος των παραγομένων φυσαλίδων και να προσαρμόζουν ανάλογα το ποσοστό και το ρυθμό επίπλευσης, στις απαιτήσεις του εκάστοτε υγρού. Καθώς το μέγεθος της φυσαλίδας μειώνεται, τόσο μειώνεται η πλευστότητά της και ο ρυθμός ανόδου της. Ένας χαμηλότερος ρυθμός ανόδου προτιμάται για την επίπλευση του αφρού, χονδρόκοκκων σωματιδίων και σωματιδίων που επιπλέουν δύσκολα και απαιτούν σχετικά μεγάλους χρόνους παραμονής. Αντίστοιχα, ένας πιο γρήγορος ρυθμός ανόδου προτιμάται για την αφαίρεση μεγαλύτερων και σωματιδίων με μεγάλη πλευστότητα.

H χρήση της τεχνολογίας νανοφυσαλίδων Moleaer προσφέρει σημαντικά οφέλη στις εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας υγρών αποβλήτων

Έλεγχος και εξάλειψη οσμών

Οι δυσάρεστες οσμές σε γραμμές αποχέτευσης, αντλιοστάσια συλλογής λυμάτων, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και λίμνες, αναπόφευκτα οδηγούν σε παράπονα από τους ενοίκους μιας περιοχής. Οι περισσότερες δυσάρεστες οσμές που συναντώνται στα λύματα, είναι τα αέρια παραπροϊόντα που παράγονται κατά την αναερόβια αποσύνθεση της οργανικής ύλης. Το πιο κοινό από αυτά είναι το υδρόθειο (H2S), το οποίο περιέχει θείο, θειικά και θειώδη, έχει μυρωδιά σάπιου αυγού και μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ανθρώπινη υγεία σε επίπεδα άνω των 10 ppm. Επιπρόσθετα προκαλεί σημαντική διάβρωση σε επιφάνειες και υλικά.

Από τους πιο ενδεδειγμένους τρόπους αντιμετώπισης των οσμών και του H2S, είναι χρησιμοποιώντας αέρα, οξυγόνο ή άλλα οξειδωτικά και αυξάνοντας το διαλυμένο οξυγόνο (DO) και το δυναμικό οξειδοαναγωγής (ORP) ώστε να μην περιέλθει το υγρό σε αναερόβια κατάσταση.

Για μια τέτοια εφαρμογή, η αποτελεσματική τεχνολογία έγχυσης αερίου της Moleaer παρέχει μεγάλο όγκο νανοφυσαλίδων αέρα ή καθαρού οξυγόνου, οι οποίες θα οξειδώσουν και θα αποτρέψουν το σχηματισμό αναερόβιων συνθήκων, οσμών καθώς και διαβρωτικών ενώσεων όπως το υδρόθειο.

Διαθέσιμα μοντέλα

Gεννήτρια Moleaer XTB Nanobubble Generator

XTB - Moleaer Nanobubble Generator

Η γεννήτρια Moleaer XTB Nanobubble Generator έχει σχεδιαστεί για τη βελτίωση της απόδοσης των εγκαταστάσεων βιολογικής επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και των συστημάτων επίπλευσης με υποβοήθηση αέρα. Το όλο σύστημα XTBμπορεί να εγκατασταθεί και να ενσωματωθεί εύκολα σε οποιοδήποτε νέο ή υφιστάμενο σύστημα αερισμού ή επίπλευσης.

NEXUS γεννήτρια νανοφυσαλίδων

NEXUS - Moleaer Nanobubble Generator

Η γεννήτρια Moleaer Nexus Nanobubble Generator απευθύνεται για εφαρμογή σε νερό είτε γλυκό είτε θαλασσινό καθώς και σε υγρά απόβλητα. Το Nexus δεν διαθέτει δική του αντλία ανακυκλοφορίας αλλά είναι σχεδιασμένο για να εγκατασταθεί και να ενσωματωθεί εύκολα σε οποιοδήποτε νέα ή υφιστάμενη  γραμμή ανακυκλοφορίας που διαθέτει ήδη αντλία.