ΜΟΝΤΕΛΑ-ΠΡΟΪΟΝΤΑ
MOLEAER NANOBUBBLE GENERATORS
Γεννήτρια νανοφυσαλίδων

Αγροκαλλιέργειες & Υδροπονία
Ιχθυοκαλλιέργειες

NEO

ΕΛΕΓΧΟΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΒΙΟΦΙΜ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΝΑΝΟΦΥΣΑΛΙΔΩΝ)
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΩΦΕΛΗ ΣΤΗΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ γεννήτρια νανοφισαλίδων

Επεξεργασία υγρών αποβλήτων
Διαδικασίες διαχωρισμού

XTB

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΑΝΟΦΥΣΑΛΙΔΩΝ
Διεργασίες διαχωρισμού μέσω επίπλευσης με υποβοήθηση αέρα

Λίμνες & Ταμιευτήρες νερού
Λιμάνια & Μαρίνες σκαφών

CLEAR

Λίμνες & Ταμιευτήρες νερού γεννήτρια νανοφυσαλίδων
Λιμάνια και Μαρίνες σκαφών γεννήτρια νανοφυσαλίδων